Styring og kontrol

Virksomhedsledelse

De operationelle aktiviteter udføres i fire enheder i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Hovedkontoret med ledelse og medarbejdere ligger i Stockholm. Det svenske finanstilsyn fører tilsyn med FOREX's aktiviteter i Sverige og i de øvrige nordiske lande, hvor FOREX driver filialvirksomhed.

FOREX afleverer omfattende rapportering om blandt andet organisation, intern kontrol, finansiel stilling og information til kunderne. Finansinspektionen kan også foretage besøg både i Sverige og i filialerne. Ud over lovregulering og finanstilsyns regler og generelle retningslinjer har FOREX flere politikker og instruktioner, der giver de overordnede rammer for ledelsen af virksomheden. Politikker besluttes årligt eller efter behov af FOREX's bestyrelse. Instrukser og procedurer fastlægges af ledelsen og udgør tilsammen de overordnede rammer.

Revisor

Generalforsamlingen har valgt EY som revisionsfirma med statsautoriseret revisor Jesper Nilsson som ansvarlig revisor. Den ansvarlige revisor deltager altid i det bestyrelsesmøde, hvor årsregnskabet drøftes. Revisoren gennemgår overordnede delårsrapporter og andre beretninger, som bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt at gennemgå. Revisoren kan også indkaldes til at deltage i risiko- og revisionsudvalgets møder. 

Kontrolfunktioner

Bestyrelsen påser, at FOREX har en organisationsstruktur med effektive kommunikations- og rapporteringskanaler, og at der er en hensigtsmæssig og effektiv intern kontrolstruktur. Denne struktur skal ud over de uafhængige kontrolfunktioner i forbindelse med risikokontrol, juridisk-kritisk rapportering og intern revision også omfatte passende processer og procedurer for intern kontrol af operationelle aktiviteter, navnlig finansiel rapportering og regnskabsaflæggelse.

Regelefterlevelse

Funktionen for regelefterlevelse er ansvarlig for at følge op på regelefterlevelses risici inden for de aktiviteter, der kræver tilladelse. For at sikre en uafhængig stilling refererer funktionen direkte til administrerende direktør og bestyrelsen. Funktionen for regelefterlevelse skal løbende informere om de risici, der kan opstå i de aktiviteter, der kræver tilladelse som følge af manglende regelefterlevelse. Rapportering til bestyrelsen sker i overensstemmelse med, hvad der årligt fastsættes i bestyrelsens årsplan.

Risikokontrol

Funktionen for Risikokontrol er ansvarlig for at følge op på, at virksomheden har processer på plads med god intern ledelse og kontrol, så disse gennemføres i overensstemmelse med love, statslige regler og generel rådgivning samt interne regler. For at sikre en uafhængig stilling refererer funktionen direkte til denadministrerende direktør og bestyrelsen. Funktionen for Risikokontrol kontrollerer og evaluerer, at virksomheden har passende risikostyring og rapporterer risici. Funktionen for Risikokontrol udvikler metoder til udvikling af analyse og måling af de operationelle og finansielle risici samt til løbende opfølgning og kontrol af, at hver risiko holdes inden for tilladte grænser.

Intern revision

Intern revision udfører revisioner i overensstemmelse med den årligt vedtagne revisionsplan og andre revisioner, der skønnes nødvendige. Intern revision rapporterer til risiko- og revisionsudvalget og kvartalsvis til bestyrelsen sammen med Funktionen for Regelefterlevelse og Funktionen for Risikokontrol. 

Pressekontakt

Tom Friberg

Kommunikationschef

+46 70 201 30 00

Besøgsadresse

FOREX
Stora Nygatan 27
111 27 Stockholm, Sverige

Postadresse

FOREX
Boks 2154
SE-103 14 Stockholm, Sverige

Telefon (reception)

+46 10 211 10 00

/personer/pressekontakt/