Mangfoldighed

FOREX stræber efter at være en virksomhed med mangfoldig og ligestilling, hvor alle medarbejdere og kunder har samme værdi. Alle medarbejdere skal have lige rettigheder, muligheder og pligter uanset køn, transkønnet identitet eller udtryk, etnicitet, religion eller anden tro, handicap, seksuel orientering eller alder.

Retningslinjer for mangfoldighed

Udgangspunktet er, at FOREX skal være en arbejdsplads, hvor alle har samme vilkår, og hvor der ikke sker diskrimination eller chikane. FOREX skal være en arbejdsplads præget af mangfoldighed med forudsætninger for at udnytte den kreativitet og styrke, der opstår i samspillet mellem forskelligheder.

At arbejde med mangfoldighed og ligestilling er ikke kun et spørgsmål om retfærdighed, men handler også om at se medarbejderen, gøre brug af ressourcer og kompetencer og skabe forudsætningerne for at udvikle disse på den bedste måde. Arbejdet skal være gavnligt både for medarbejderen og for FOREX.

FOREX kunder er i dag præget af en høj grad af mangfoldighed. Vi ser det faktum, at der også er en relativt stor diversitet blandt FOREX medarbejdere, med forskellige nationaliteter, baggrunde, uddannelse, sprogfærdigheder og kulturelle kompetencer, som en succesfaktor. FOREX har til hensigt fortsat at udnytte det potentiale, dette medfører for virksomheden. Med et aktivt mangfoldighedsarbejde stræber FOREX efter at nå nye markeder og yderligere forbedre service og behandling over for eksisterende og nye kunder.

I både ekstern og intern rekruttering skal FOREX tilstræbe en så jævn fordeling som muligt ved f.eks. at opfordre underrepræsenterede køn og nationaliteter til at søge ind hos os. Vi skal også være tydelige i rekrutteringsprocessen, f.eks. på en ekstern karriereside/rekrutteringsside, med at FOREX er en virksomhed, der arbejder for ligestilling og mangfoldighed.

Den enkelte leder er ansvarlig for at følge de interne instrukser og procedurer, der findes på området, og for at udføre målrettet arbejde omkring ligestilling og mangfoldighed i samarbejde med medarbejdere og tillidsrepræsentanter.

Retningslinjer for ansættelse til bestyrelsen

FOREX's ejere i udpeger på den ordinære generalforsamling FOREX's bestyrelse og er derfor i sidste ende ansvarlige for bestyrelsens sammensætning og egnethed. Generalforsamlingen nedsætter et nomineringsudvalg, der har ansvaret for udarbejdelsen af generalforsamlingens beslutninger vedrørende bestyrelsen. Nomineringsudvalget tager hensyn til bestyrelsens og den administrerende direktørs politik vedrørende egnethedsvurderinger samt ejernes syn på bestyrelsens egnethed.

Ved vurderingen af egnetheden skal der tages hensyn til personens kompetence, erfaring, omdømme, dømmekraft og integritet.

Ved vurdering af erfaring skal der tages hensyn til både praktisk og teoretisk erfaring. Ved vurderingen af teoretisk erfaring lægges der særlig vægt på uddannelsens niveau og fokus, og om det har at gøre med finansiel drift, kunde- og servicestyring, markedsføring eller andre relevante områder.

Medlemmet skal have sådanne personlige egenskaber og udvise en sådan integritet og dømmekraft, at betingelserne er til stede for, at han eller hun kan bidrage effektivt til bestyrelsens arbejde.

Retningslinjer for mangfoldighed i bestyrelsen

FOREX arbejder aktivt for, at bestyrelsen sammensættes af mennesker i forskellige aldre, med forskellige køn og forskellige baggrunde. Bestyrelsen når i dag mangfoldighedsmålet, hvilket blandt andet betyder, at andelen af både kvinder og mænd i bestyrelsen til enhver tid skal overstige 40%.

Bestyrelsesformanden er ansvarlig for at foretage en årlig kompetenceopgørelse af bestyrelsen med henblik på at skabe grundlag for egnethedsvurderingen af bestyrelsen som helhed. Egnethedsvurderingen har til formål at sikre, at bestyrelsens samlede kompetence og erfaring svarer til de estimerede behov baseret på FOREX's strategi og vurderede fremtidige eksterne forhold.

En mere detaljeret præsentation af bestyrelsesmedlemmerne, deres baggrund og andre opgaver kan findes under fanen Organisation.

Bestyrelsesformanden er ansvarlig for at sikre, at FOREX's bestyrelse identificerer de områder af viden og erfaring, der er væsentlige for arbejdet i bestyrelsen for FOREX, mindst årligt. Denne fastlæggelse skal foretages på baggrund af den fastlagte strategi og eventuelle ændringer i de lovgivningsmæssige rammer eller i andre eksterne forhold. Der udarbejdes en opgørelse over bestyrelsesmedlemmernes kompetenceniveauer med hensyn til identificerede områder. Resultaterne vil blive samlet i en kompetencematrix.

Kompetencematrixen bruges til at bestemme bestyrelsens uddannelsesbehov. Det danner også grundlag for nomineringsudvalget i forbindelse med rekruttering af nye medlemmer og i egnethedsvurderingen af bestyrelsen som helhed.

Den administrerende direktør er ansvarlig for den daglige ledelse af FOREX's anliggender i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer og anvisninger.

Bestyrelsen har vedtaget en politik for egnethedsvurderinger af bestyrelsen og den administrerende direktør som fastlægger rammerne for de processer, der skal anvendes ved egnethedsvurderinger af bestyrelsen, og den administrerende direktør.