Bestyrelse og bestyrelsesudvalg

Bestyrelse

Det fremgår af vedtægterne, at bestyrelsen, i det omfang den er udpeget på den ordinære generalforsamling, skal bestå af mindst tre og højst seks medlemmer samt højst tre suppleanter.

Bestyrelsen er ansvarlig for FOREX's organisation og administration. Bestyrelsen udpeger den administrerende direktør og medlemmerne af risiko- og revisionsudvalget og træffer beslutning om løn og andet vederlag til den administrerende direktør og dem, der har det overordnede ansvar for FOREX's kontrolfunktioner.

Bestyrelsens aktiviteter og ansvarsfordelingen mellem bestyrelsen og den administrerende direktør er reguleret af bestyrelsens forretningsorden. I henhold til forretningsordenen træffer bestyrelsen beslutninger om strategi, opkøb og investeringer. Bestyrelsen vedtager også en administrerende direktørinstruktion, der specificerer den administrerende direktørs beføjelser.

Bestyrelsesformanden er ansvarlig for og leder bestyrelsens arbejde, så det udføres effektivt i overensstemmelse med love, regler og FOREX's interne regler. Formanden følger forretningen i dialog med den administrerende direktør og er ansvarlig for, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager tilfredsstillende information og beslutningsdokumentation og formidler eventuelle synspunkter fra ejerne til bestyrelsen. Formanden er ansvarlig for, at bestyrelsen løbende opdaterer og uddyber sit kendskab til FOREX og i øvrigt modtager den uddannelse, der er nødvendig for, at bestyrelsens arbejde kan udføres effektivt.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal der tages hensyn til, at bestyrelsen sammensættes således, at medlemmerne tilsammen har den viden, indsigt, erfaring og egnethed, der er nødvendig for at kunne varetage deres hverv.

Bestyrelsen har vedtaget en politik vedrørende egnethedsvurderinger af bestyrelsen og den administrerende direktør. Politikken fastlægger rammerne for de processer, der skal anvendes til egnethedsvurdering af bestyrelsen og den administrerende direktør.

Bestyrelsen udarbejder en årlig kompetenceopgørelse, og på baggrund heraf udarbejdes der årligt en uddannelsesplan for bestyrelsen. Bestyrelsesformanden er ansvarlig for årligt at evaluere bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen har valgt at nedsætte et risiko- og revisionsudvalg. Udvalget forbereder og evaluerer spørgsmål vedrørende risiko og revision. deres respektive områder, inden bestyrelsen træffer afgørelse. Bestyrelsen udpeger udvalgets formand.

Bestyrelsen har vedtaget en forretningsorden, der præciserer udvalgets mission og arbejde.

Risiko- og revisionsudvalg

Risiko- og revisionsudvalget består af mindst tre medlemmer af bestyrelsen. Udvalget overvåger bl.a., at FOREX's rammer for risikostyring, skaber betingelserne for passende risikostyring og kontrol og foreslår om nødvendigt ændringer til bestyrelsen. Overvåger, at der træffes nødvendige foranstaltninger som reaktion på rapporterede observationer fra henholdsvis chefen for Funktionen for Risikokontrol og chefen for Funktionen for Regelefterlevelse. Behandler spørgsmål om intern kontrol med regnskabsaflæggelse. Overvåger at der træffes nødvendige foranstaltninger som reaktion på rapporterede bemærkninger fra FOREX's revisorer og evaluere de eksterne revisorers arbejde og uafhængighed, og underretter derefter på den årlige generalforsamling om resultaterne af en sådan evaluering.